Det internasjonale rådet for havforsking (ICES) har fått observatørstatus i FN

Det Internasjonale rådet for havforsking (ICES) fekk observatørstatus i FN si Generalforsamling  no i november 2018. http://www.ices.dk/news-and-events/news-archive/news/Pages/ICES_becomes_UN_observer.aspx

Runde miljøsenter v/Lars Golmen har i over 10 år delteke i arbeidsgrupper under ICES, og vil vere med vidare under den nye FN-statusen.

For Runde Miljøsenter er det nyttig å vere med i slike internasjonale fora. Det bidreg til utvida nettverk og nye oppgåver, og koplar RMS tettare opp mot det som skjer internasjonalt på tema Hav, seier Golmen. Til dømes er RMS med  på å utarbeide FN sin neste havrapport, World ocean assessment, som kjem i 2020. Sjå meir her: http://www.worldoceanassessment.org/

Styrka internasjonalt arbeid er også ein del av Møre og Romsdal Fylke sin strategi, som kan bli enno viktigare i samband med regionreforma.

ICES har sidan 1902 gitt vitskaplege råd om forvaltning av levande marine ressursar og det marine miljøet i det nordaustlige Atlanterhavet. Fiskerinæringa har god kjennskap til ICES ved at organisasjonen gjev tilrådingar om internasjonale kvotar og avgrensingar på fangst av viktige fiskeslag. Med sine 20 medlemsland, og sitt internasjonale nettverk med meir enn 5000 vitskapsfolk, har ICES tilgang til eit breitt spekter av vitskapleg forsking og analyse. Denne erfaringa og kompetansen er ICES nå klar til å stille til rådvelde for FNs viktige havarbeid, inkludert arbeidet med berekraftsmåla og arbeidet for å utvikle ein ny avtale om biodiversitet utanfor nasjonal jurisdiksjon.

For meir informasjon om ICES sjå www.ices.dk.

ICES var på Runde i april, les meir her: http://rundecentre.no/internasjonal-arbeidsgruppe-fra-ices-besoker-runde/

www.regjeringa.no ved statsministeren sitt kontor informerte om dette  i byrjinga av november (04.11.18) https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/fn/ices_status/id2617909/

Det internasjonale råd for havforsking (ICES) vitjar Runde

ICES, Det internasjonale råd for  havforsking (International Council for the Exploration of the Sea), vart danna 22. juli 1902 i København og har 20 medlemsland. Organisasjonen har hovudsete i København.

I byrjinga var ICES ein vitskapleg organisasjon som arbeidde med praktiske fiskerispørsmål, og eit tverrfagleg forum for marine studiar.

I dag er ICES ein mellomstatleg organisasjon for havforsking, og eit rådgivande organ for fiskeriforvaltning i medlemslanda og EU. Fjordårets møte i arbeidsgruppa var i Lisboa, og i år altså på Runde. Samanstilling og oppdatering av relevant informasjon dannar grunnlag for arbeidet til gruppa. Dette gjer dei for å bistå beslutningstakarar og styresmakter med råd omkring planar om utbygging og overvaking, som tek i vare både naturressursar og miljø i havet. Lars Golmen ved Runde Miljøsenter er norsk representant i  gruppa.

Snart er «halve Nordsjøen» full i vindmøller
– Vi skal sjå trendar for kva konsekvensar den nye og raskt veksande teknologien har verka inn på det marine økosystemet, seier Finllay Bennet frå Marine Scotland, leiar for gruppa. Gruppa ser med anna på om støy kan påverke fisk, niser og delfinar. Korleis påverkar installasjonar i havet desse? Kommuniserer dei annleis når skip og installasjonar lagar støy i havet?

– Vi har også merka laks for å finne ut kvar dei reiser, kva rute dei tek og om dei reiser attende til elva dei er fødde i.  Vi registrerer kor mykje tid dei nyttar, kva djup  dei sym på. Denne registreringa skal forhåpentlegvis gi oss betre innsikt i om laksen vert påverka av installasjonar i havet, seier Bennet.

Forsøk med merking av fugl har gitt viktig informasjon om effektar av vindmøller. Onsdag 18/4 inviterte Runde Miljøsenter til eit seminar der gruppa møtte andre for å dele av sin kunnskap om prosjekt som dei er med på. Representantar for lokal industri, Statoil og andre deltok. Neste møte i gruppa vert i Ostende i Belgia. Programmet: afternoon-seminar-wed-18april-at-runde-programme Rapport: 01-wgmre-report-of-the-working-group-on-marine-renewable-energy-2017

Første møte i Landstrømsforum

Foto: Skjermdump av nek.no av båten «Karoline» – den første elektriske sjarken av Selfa Artic.

RMS deltok på oppstartsmøtet i Landstrømsforum i Oslo 12. april. Dette er eit tiltak som er koordinert av NEK, https://www.nek.no/nek-komiteer/forum/

Elektrifisering av skipsflåten er kome høgt på agendaen. Fyrste bilferga «Ampere» med batteri og lading kom i drift i 2015, og no er det 60 ferger under bygging eller i ordre, som for det meste verte basert på batteridrift, samt nokre med hydrogen og brenselscelle. Vidare er det aktuelt med del-elektrifisering av nye hurtigruter (hybridløysingar) og elektrifisering av arbeidsbåtar og flåter innan fiskeoppdrett.

Innan 2023 skal verdsarvfjordane vere utsleppsfrie, slik at båtar som trafikkerer Geiranger må ha nye løysingar. Landstrøm til erstatning for dieselagregat for skip ved kai har eksistert lenge, ofte etablert på ad-hoc basis for spesifikke skip.

Denne store omlegginga no til fleksibel landstrøm og lading  av ulike skipstyper er utfordrande for nettkapasiteten ut til mindre hamner. Der er også logistikkutfordringar, og diskusjonar om kven som skal bygge og drifte anlegga. Skal skipa tilpasse seg anlegga på land, eller må anlegga kunne tilpasse seg til ulike opplegg til skip (50 eller 60 Hz frekvens til dømes).

Kva med kvalitetskrav til skipa sine el-system? Ulike standardar eller mangel på slike, er ei anna utfordring, men deltakarane på møtet var samde om at det meste kan løysast. RMS vert no med i ei arbeidsgruppe som skal sjå på kapasitetsbehov for el-forsyning til anlegg, og behov for batteribank m.m.

Publisert april 2018  Lars Golmen

Press Release: World Unique Wave Power Breakthrough

June 2nd, 2017, is a milestone for fossil free energy in general and for Waves4Power in particular. Today the Waves4Power wave energy system was connected to shore and started to deliver electricity to the Norwegian power grid.

PRESS RELEASE: WORLD UNIQUE WAVE POWER BREAKTHROUGH

Information from Waves 4 Power:

June 2nd, 2017, is a milestone for fossil free energy in general and for Waves4Power in particular. Today the Waves4Power wave energy system was connected to shore and started to deliver electricity to the Norwegian power grid. This took place at Runde on the Norwegian west coast; an optimal place for wave power with its abundance of strong waves.

The Waves4Power wave energy system consists of the WaveEL buoy, a connection hub, and custom designed proprietary marine cables from the buoy to the hub, and from the hub to shore. The cable from the hub to shore is 3 km long. The complete system is the result of years of development work, prototypes, and testing. This is a full-scale demonstration installation and the first step towards commercial serial production. The serial production site will be at Fiskåholmen shipyard in Vanylven municipality. Stryvo Group AS, Stryn is responsible for the production.

If we can make it here we’ll make it anywhere

The WaveEL buoy was deployed at Runde in February 2016. A week after deployment, the system was challenged with 14 m high waves at the launch site. This is what we call a real live test of system survival even though the mooring system’s design parameters are for substantially larger waves than this. In April and May of 2017 the complete system was finally installed on site and connected to the land-based power grid. Runde Environment Centre and Tussa Energy, the local power company, have played important roles in making this possible. The marine operations have been planned, supervised, and performed by BlueOrbis AB and Olympic Shipping AS.

Important success factors

Waves4Power has built a unique network of industrial partner companies. Each partner company is an industry leader in their respective field of business and they take full responsibility for their solutions in the complete wave energy system.  This collaborative approach to the work adds immeasurable credibility to Waves4Power and speeds up the development process.

For more information please contact:

CEO, Ulf Lindelöf, ulf.lindelof@waves4power.com  phone: +46 72 210 44 20

Website: www.waves4power.com